We help the world growing since 1983

Önümler

 • Scotch® Silikon rezin elektrik lentasy 70

  Scotch® Silikon rezin elektrik lentasy 70

  Bu Scotch (R) öz-özüni birleşdirýän silikon kauçuk elektrik lentasy 70 ýokary woltly kabelleri kesmek üçin gorag serişdesi hökmünde ulanylýar.Scotch® lentasy 12 mil, galyňlygy, ýokary derejeli, silikon kauçuk arkasy bilen elektrik lentasy.Bu lenta täzeden birikmek üçin esasy lenta gatlagy hökmünde ulanylýar.356 ° F (180 ° C) çenli temperaturalara çydam edýär

 • 3M ™ Scotch® Suw geçirmeýän mastik lenta 2166

  3M ™ Scotch® Suw geçirmeýän mastik lenta 2166

  3M Mastik lenta 2166, ýokary derejeli suw geçirmeýän sement, oňat utgaşyklygy we möhüri bejermek, dürli izolýasiýa bilen baglanyşykly önümler üçin başarnykly bolup biler.Softumşak, oňat görnüşli aýratynlyklar tertipsiz ýüzleri doldurmak üçin hem amatly, basyşa garşylygy synagdan geçirildi we henizem minus 18 dereje işleýär.Iň uly häsiýeti, suw geçirmeýän möhürleýiş öndürijiligi, ähli elektrik, aragatnaşyk enjamlary suw geçirmeýän we çyglylyga garşy ulanylyp bilner, şeýle hem howa izolýasiýa siminiň gysgyjyna suw geçirmeýän we çyglylyga garşy ulanylyp bilner. suwasty gämi 2166-nyň möhüm bölegi bolup biler.J20 bilen birleşdirilen goşa gaplanan suwasty gämi kabelleri, RoB RoHS Direktiwasynyň 2011/65 / EU Direktiwasynyň 2-nji goşundysynda üýtgedilen üýtgetme (EU) 2015/863 çäklerine laýyklykda aşa suw basyşyna we izolýasiýa garşy durup biler.

 • Scotch® Kauçuk Mastiki lenta 2228

  Scotch® Kauçuk Mastiki lenta 2228

  Scotch kauçuk mastiki lenta 2228, agressiw, temperatura we durnukly mastiki ýelim bilen örtülen etilen propilen rezin (EPR) arkasyndan ybarat, öz-özünden birleşdirýän rezin elektrik izolýasiýa we möhürleýji lentadyr.Bu lentany çalt gurmak üçin 65 mil (1,65 mm) galyňlykda ýasalýar.

 • 3M ™ Winil elektrik lentasy 1600 #

  3M ™ Winil elektrik lentasy 1600 #

  3M ™ Winil elektrik lentasy 1600 # PVC izolýasiýa lentalary üçin gurşunsyz, ekologiýa taýdan arassa düşünjäni öňe sürýär.Ysly ysyň ýoklugy ulanyjylarda ynam döredýär.Mundan başga-da, bölünişik ýa-da baýdak howpy bolmazdan ulanmaga we egremäge çydamly berk berkitme güýji bilen ajaýyp zolak bazasynyň hili bar.Lenta öndürmek boýunça onlarça ýyllyk tejribeden ugur alyp, 3M önümleri üçin ýelim örtüginiň iň amatly gatnaşygyny kesgitledi, lentanyň wagtyň geçmegi bilen ýelimiň dökülmezligini ýa-da gatylaşmazlygyny üpjün etdi.Uzak ömri bilen bu elektrik lentasy az tehniki çykdajylary hödürleýär we şahsy ulanyş zerurlyklary üçin iň amatly saýlawy edýär.

 • Scotch® 23 öz-özüni birleşdirýän lentalar 23 #

  Scotch® 23 öz-özüni birleşdirýän lentalar 23 #

  Scotch® Kauçuk Bölüm Lentasy 23, rezin bölmek üçin gaty sazlaşykly 0,76 mm galyňlykda, öz-özüni birleşdirýän EPR (Etilen Propilen Kauçuk) bazasydyr.Heatylylygyň täsirli ýaýramagy sebäpli 266 gradus F (130 gradus) aşa ýokary temperaturaly kabelleri bölmek we kesmek üçin niýetlenendir.Akesylan derisinden ýasalan polotno, öz-özüni birleşdirýän etilen propilen kauçuk, ýokary izolýasiýa naprýa .eniýe lentasy üçin lentany ulananyňyzda aňsatlyk bilen aýrylýar.

 • Scotch® Linersiz rezin bölüji lenta 130C

  Scotch® Linersiz rezin bölüji lenta 130C

  Scotch® lenta 130C, simleri we simleri bölmek we kesmek üçin ulanylýan 30 mil galyňlykdaky, ýokary derejeli, rezin bölüji lentadyr.1946 F (90 ° C) çenli gyzgynlyga, 266 ° F (130 ° C) çenli adatdan daşary artykmaç ýük bilen çydam edýär.Lentada çygly möhüri goramak üçin ajaýyp elektrik we mehaniki aýratynlyklary bar.

 • Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy

  Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy

  Önümimiz Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy, 600V çenli bahalandyrylan ähli simler we kabeller üçin elektrik izolýasiýasyny üpjün edýän 7 mil galyňlykdaky, ýokary derejeli lentadyr.Ameangyny saklaýan lenta 0 bilen 221 ° F (18-den 105 ° C) çenli aralykda bolýar.Gaty dielektrik kabel izolýasiýasy, sintetiki kabel izolýasiýalary, penjekler we bölüji birleşmeler bilen utgaşýar.Şonuň üçin ýokary laýyk gelýän we aşa uzyn bolan Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy çyglylygy berk elektrik we mehaniki goramak üçin esasy programmalaryň birine öwrülýär.

 • 3M ™ Winil elektrik lentasy 1500 #

  3M ™ Winil elektrik lentasy 1500 #

  3M ™ Winil elektrik lentasy 1500 # esasy goragçy PVC izolýasiýa lentalary gurşunsyz daşky gurşawy goramak düşünjesi, ýakymsyz ys ýok, ulanyjylary has rahatlaşdyrýar.Zolak binýadynyň hili ajaýyp, baglanyşyk güýji güýçli, ulanmak ýa-da egremek aňsat däl, baýdak hadysasyny çekiň.Lenta öndürmekde onlarça ýyllyk tejribä görä, 3M kompaniýa ýelim dökülmez we gaty we gowşamaz 3M ™ Winil Elektrik Lenta 1500 # önümleriniň ýelim örtügini kesgitledi.Umumy ýelimleýji lentanyň hyzmat möhleti hem gaty uzyn, tehniki hyzmatyň bahasy az, şonuň üçin ulanyjylaryň şahsy ulanyş islegleri üçin has amatlydyr.

 • Scotch® Fireangyn saklaýjy elektrik arkasy subut ediji lenta 77

  Scotch® Fireangyn saklaýjy elektrik arkasy subut ediji lenta 77

  “Scotch® Fire-Retardant Electric Arc Proofing Lenta 77” seriýasy, elektrik kabelleriniň köp görnüşini ýalňyş ýaýdan we ýakyn kabel näsazlyklaryndan goramak üçin niýetlenendir.Bu elastomer lentalar, ýokary temperatura sezewar bolanda galyň, izolýasiýa güýçlendirilen gurluş döretmek üçin düzülendir.Izolýasiýa zarýadly gurluş, örtülen kabelleri we kabel esbaplaryny ýalňyş ýaýdan emele gelen ýylylykdan we kabel näsazlyklarynyň alawlaryndan takmynan 20 dýuýmdan goraýar, çäklendirilen enjamlar näsaz zynjyry kesip bilýänçä.

 • 3M ™ Winil elektrik lentasy 1712 #

  3M ™ Winil elektrik lentasy 1712 #

  3M ™ Winil elektrik lentasy 1712 # -iň berkligi we köp taraplylygy bilen birlikde, ajaýyp ulanylyşy hem bar.Lentany bulaşdyrmak we arassalamak aňsat, bulaşyk galyndy galdyrman.Bu çalt düzedişler we wagtlaýyn abatlaýyş, şeýle hem has hemişelik gurnamalar üçin ideal edýär.

 • 3M ™ Öz-özüni birleşdirýän elektrik lentasy J20

  3M ™ Öz-özüni birleşdirýän elektrik lentasy J20

  öz-özüni eredýän elektrik izolýasiýa lentasynyň bir görnüşi, oňat görnüşi, izolýasiýasy we işlemegi aňsat, daşky gurşawy goramak we saglyk, köp maksatly elektrik lentasydyr.Bu programmalaryň giň toplumy bar, 1kv kabeliň esasy izolýasiýa goragy ýa-da 10kv we aşaky kabel izolýasiýa goragy hökmünde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, çyglylyga garşy ajaýyp möhürlemek we möhürlemek onuň esasy aýratynlyklarydyr.Iň oňat suw geçirmeýän we izolýasiýa öndürijiligini üpjün etmek üçin bu önümi daşarda 3M Mastik lentany goramak üçin ulanmak maslahat berilýär.Maksimum gidroizolýasiýa we enjamlary ýa-da kabelleri goramak üçin 3M Mastik lenta 2166 bilen ulanyň.Öz-özüne ýelmeýän görnüş, ulanmagy aňsatlaşdyrýar we galyndylara sebäp bolup bilmeýär.Ora-da daşarky gatlak bilen örtülen 3M Stoch super 33+ bilen birinji gatda J20 ulanyp, başga bir kombinasiýa ulanyň.Bu kombinasiýa iň ekstremal gurşawyň işine laýyk bolup biler.Goýberilýän kagyz, ulanyş prosesinde has amatly bolmagy üçin häsiýetleri çişirmek aňsat.Önümiň hili we gorag derejesi şeýle ýokary bolsa, ýönekeýligiň we peýdalylygyň aýratynlyklary 3M önümiň öz-özüni birleşdirýän elektrik lentasy J20-iň iň uly artykmaçlyklaryndan biridir.