We help the world growing since 1983

3M yzly-yzyna on ýyl bäri “Dünýäniň iň ahlakly kärhana” baýragyny alýar

]3M, şeýle hem bu baýragy almak üçin dünýädäki dokuz sany senagat kompaniýasynyň biridir.

"3M-de elmydama dogruçyllyga ygrarlydyrys."Bütewilik bilen iş alyp barmak borjumyz, yzygiderli on ýyl bäri bize “Dünýäniň iň ahlakly kärhana” baýragyny aldy "-diýdi.Dünýädäki her gün abraýymyzy goraýan 3M işgäri bilen buýsanýaryn. "

3M Özüňi alyp baryş şertleri, ähli pudaklarda müşderiler bilen 3M abraýynyň esasyny düzýär.Bu maksat bilen, 3M-iň ýolbaşçylygy etiki we laýyk iş gurşawyny we Iş etikasy kodeksine berk boýun egmegi ösdürýär we ösdürýär.

2023-nji ýylda “3M” dünýäde “Işewürlik etmek üçin dünýäniň iň ahlakly kompaniýalarynyň biri” diýlip yglan edilen diňe 135 kompaniýanyň biri boldy.

“Telekeçilik etikasy möhüm.Güýçli maksatnamalar we tejribeler arkaly işewür bitewilige ygrarly guramalar diňe bir umumy pudak standartlaryny we garaşmalaryny ýokarlandyrman, eýsem uzak möhletleýin öndürijiligini hem ýokarlandyrýar. ”“Ethisphere” -niň baş direktory Erika Salmon Byrne: “Dünýädäki işewürlikdäki iň ahlakly kompaniýalaryň” ýeňijileriniň gyzyklanýan taraplaryna oňyn täsir etmegini we gymmatlyklara esaslanýan ýolbaşçylygy görkezmegini dowam etdirmegi bizi ruhlandyrýar.3M-i yzly-yzyna on ýyl bäri bu baýragy almagy bilen gutlaýarys. "

“Dünýädäki iň ahlakly kompaniýalaryň iş baýragyna baha bermek, korporatiw medeniýet, daşky gurşaw we jemgyýetçilik tejribeleri, etika we ýerine ýetiriş çäreleri, dolandyryş, dürlilik we üpjünçilik zynjyryny goldamak başlangyçlary barada 200-den gowrak soragy öz içine alýar.Bahalandyryş prosesi, dünýädäki pudaklarda guramalaryň öňdebaryjy tejribesini görkezmek üçin amaly esas bolup hyzmat edýär.


Iş wagty: 14-2023-nji mart