We help the world growing since 1983

3M innowasiýa güýji bilen “2023-nji ýylyň iň gowy 100 innowasiýa agentliginiň” biri hökmünde tanalýar

]3M-iň dürli tehnologiýalary we innowasiýa mirasy we mümkinçilikleri pudak tarapyndan ykrar edildi.3M, 2012-nji ýylda döredilen gününden bäri yzygiderli 12 ýyl bäri sanawda görkezilen ýeke-täk 19 kompaniýanyň biridir. “Global 100 innowatoryň ýyllyk sanawy dünýä belli maglumat hyzmatlaryny üpjün ediji Clarivate ™ tarapyndan neşir edilýär.
“Öňdebaryjy global diwersifikasiýa tehnologiýa innowatory hökmünde 3M elmydama ylmy we innowasiýany öz işiniň we ösüşiniň esasyna öwürdi.Yzygiderli 12 ýyl bäri 'Iň gowy 100 global innowatorlar' sanawyna girendigimize buýsanýarys we buýsanýarys.3M Global ýerine ýetiriji wise-prezidenti, baş tehnologiýa işgäri we daşky gurşaw jogapkärçiliginiň başlygy Jon Banovetz: “Görüş we hyzmatdaşlyk her bir innowasiýa üçin möhümdir.Geljekde 3M mümkin bolan zatlary täzeden göz öňüne getirmek üçin adamlaryň, pikirleriň we ylymyň güýjüni açyp, täzelenmegi dowam etdirer. "
Innowasiýa bilen meşhur bolan köp ugurly kompaniýa hökmünde 3M innowasiýa üçin amatly ýerdir.Scotch® lentasyny oýlap tapmakdan başlap, “Post-it®” stikerine çenli, 3M gözleg laboratoriýalaryndan bazara 60 000-den gowrak täzelik geldi, bu adamlaryň durmuşyna amatlylyk getirdi we global tehnologiki innowasiýa prosesini çaltlaşdyrdy.Diňe geçen ýyl, 3M 2600 patent bilen sylaglandy, şol sanda ýaňy-ýakynda yglan edilen ýaşyl wodorod pudagyna çykdajylary azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek edýän täzelik.
Global Top 100 Innovator, Corevantage tarapyndan neşir edilýän institusional täzelikçileriň ýyllyk sanawy.Sanawy düzmek üçin guramalardan tehnologiki innowasiýa we patent goragyna möhüm goşant goşmaly.2023 Global Top 100 innowatoryna minnetdar - innowasiýa ideýalarynyň we çözgütleriniň diňe bir iş üçin öwezini dolup bolman, eýsem häzirki kynçylyklar sebäpli jemgyýetde hakyky ösüşe goşant goşup biljekdigine düşünýärler "-diýdi. Corevantage."
Global 100 innowatoryň ýyllyk sanawy barada
Corevantage Global Top 100 innowasiýa agentlikleri, innowasiýa güýji bilen gönüden-göni baglanyşykly birnäçe çärelere esaslanyp, global patent maglumatlaryny hemmetaraplaýyn deňeşdirme seljermesi arkaly her oýlap tapyşyň güýjüne baha berýär.Her oýlap tapyşyň güýji gazanylandan soň, yzygiderli güýçli oýlap tapyşlary döredýän innowasiýa guramalaryny kesgitlemek üçin, Corevantage dalaşgär guramalary tarapyndan ýerine ýetirilmeli iki ölçeg çägini kesgitleýär we innowasiýa guramasynyň oýlap tapyşlarynyň soňky bäş ýylda täzelenmegini ölçemek üçin goşmaça ölçeg goşýar. ýyllar.Has giňişleýin maglumat üçin hasabaty okaň.“Global innowasiýa agentlikleriniň 2023-sini şu ýerden görüp bilersiňiz.


Iş wagty: 21-2023-nji fewral