We help the world growing since 1983

3M 2023 CES-e innowasiýa tehnologiýasyny hödürleýär

]Tehnologiýa pudagy üçin dünýäde iň uly ýyllyk çäre hökmünde 2023 CES 200,000 töweregi sergini, pudak hünärmenlerini we gatnaşyjylary bir ýere jemleýän önümleri we tehnologiýalary görkezmek we tehnologiýanyň ýagty geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin bir ýere jemleýär.

3M dürli hyzmatdaşlar bilen VR, saglyk, awtoulag we ofis ýaly dürli ugurlardaky täzelikleri görkezmek üçin işledi.

Wirtual hakykat (VR)
Wirtual Reality (VR) we metavers 2023 CES-de esasy gözel ýerlerden biridir.Optika pudagynda 100 ýyl töweregi tejribe toplap, 3M 2023 CES-de innowasiýa optiki tehnologiýalary getirýär, bu VR nauşnik enjamlarynyň göwrümini azaldyp we suratyň hilini ep-esli ýokarlandyryp, VR pudagyny indiki derejä çykarmaga kömek eder. ösüşi.3M hyzmatdaşlaryndan biri hökmünde 3M optiki tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan “Byte Dance PICO VR” nauşnik önümi hem 3M stendinde peýda boldy.
Geýip bolýan saglyk enjamlary
Ondan öň, 3M sanly saglyk çözgütlerinde öňdebaryjy global täzelikçi Epicore Biosystems bilen Gatorade Gx Sweat Patch ter synag patchyny döretmek üçin hyzmatdaşlyga girdi.Recentlyakynda “Epicore Biosystems” “Connected Hydration” geýip bolýan gidratasiýa datçigini we türgenler we sport üçin niýetlenen ykjam programmany hem işe girizdi.Deriniň temperaturasyna we hereketine gözegçilik edýän, der we elektrolit ýitgilerine gözegçilik edýän ilkinji geýilýän enjam.Lukmançylyk deri ýelimlerinde öňdebaryjy hökmünde 3M önümler üçin lukmançylyk derejeli materiallar bilen üpjün edildi we tehnologiýa 2023 CES-de açyldy.
Elektrikli awtoulaglar
Awtoulaglar elmydama CES-de iň köp gürlenýän ýerlerden biridir.Awtoulag öndürijileri üçin ygtybarly hyzmatdaş hökmünde 3M, 2023 CES-de elektrik ulagy pudagynda birnäçe täzelikleri görkezýär, şol sanda ýylylyk dolandyryşy, gurnama, izolýasiýa we başgalar nukdaýnazaryndan elektrik ulagy batareýalarynyň işleýşini gowulandyrmaga gönükdirilen birnäçe çözgüt.
Gibrid işlemek
2022-nji ýylyň ahyrynda 3M we Microsoft, Post-it® ýapyk bellikleri Microsoft Topar programma üpjünçiligi bilen birleşdirýän we programmanyň güýçli mümkinçiliklerini 2023 CES göni ýaýlymda görkezýän garyşyk hakykat programmasy bolan Toparlar üçin Post-it® programmasyny işe girizdi.Sanly döredijilik tagtasy hökmünde toparlar üçin “Post-it®” programmasy gibrid ofis re modeiminde iş toparlaryna hyzmatdaşlygy, pikirleri eksport etmegi we taslamalary ýönekeý, düşnükli we içgin alyp barmaga mümkinçilik berýär.

Öňdebaryjy tehnologiýa önümleri üçin vitrin bermekden başga-da, CES pudak ýolbaşçylary üçin öz pikirleri bilen paýlaşmak üçin möhüm platforma bolup durýar.Maslahatda kompaniýalaryň innowasiýa arkaly durnuklylygy nädip güýçlendirip boljakdygyny ara alyp maslahatlaşdy.


Iş wagty: -anwar-09-2023