We help the world growing since 1983

Biz hakda

Pekin Jingxun Telecom Equipment Co., Ltd. ähli janlylygy, potensialy we hemmetaraplaýyn güýji bolan marketing kompaniýasy hökmünde 1993-nji ýylda döredildi.30 ýyldan gowrak wagt bäri 3M önüminde işleýäris.Bu döwürde diňe bir gezek däl, iň gowy satyjy baýragyny alýarys we hünärmen dolandyryş işgärleri bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ösdürdik.Şonuň üçin 3M bilen uzak möhletli we gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Şeýle hem, ýakyn wagtda 3M-den soň beýleki Fortune 500 kompaniýalary bilen işewür gatnaşyklarymyz bar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga görä, dürli sargyt zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek güýçli önümleriň bir toparyny ökde bilýäris.

/ 33-anketa-we-kazyýet-jogap /
WechatIMG312

Iş we marketing esasynda kompaniýa ýokary derejeli dolandyryş, marketing we önüm tehnologiýasy boýunça zehinli tejribeli işgärler toparyny kabul etdi , olaryň köpüsi Toronto uniwersitetini, Londonyň şa zenany Mary uniwersitetini we beýleki dünýäni gutardy meşhur uniwersitetler.Bu peýdaly täze zehinler kompaniýa täze ugur we strategiýa getirýär, şonuň üçin ýakyn ýyllarda kompaniýa çalt ösýär, hatda pudagyň başyna çykýar.Işgärleriň üýtgemegi we ylmy ulgamy üýtgedip gurmak arkaly, yzygiderli maksadymyzy dowam etdireris: müşderileriň ynamyny we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyny gazanmak üçin ygtybarly hil, amatly baha we akylly iş strategiýasy.

Kompaniýamyzyň esasy önümleri: 3M Elektrik lentasy , 3M hünärmen ýörite ýelimleýji lenta , 3M VHB goşa lenta, 3M aragatnaşyk önümi we ş.m.

Hünärment önümçiligimiz, hil barlagy, iş, satuwdan soňky hyzmat, ammar we halkara söwda bölümi müşderilerimize iň gowy hyzmatlar we iň oňat önümler hödürlemek üçin ähli zady synap görer .Biziň hemmäňizi çözmäge kömek etmek üçin wepaly dostuňyz we hyzmatdaş hyzmatdaş bolarys. önümleriň ýöriteleşdirilen ugurlarynda duş gelýän meseleler.

WechatIMG316
hakda (1)
hakda (2)
hakda (3)
hakda (4)
hakda (5)
WechatIMG404
WechatIMG405
hakda (2)

Hyzmat

Hyzmaty wada berdik, ilki bilen başdan geçirip bilersiňiz.

Hil

Hiline söz berdik, muny hakyky ulanyşda tapyp bilersiňiz.

Jogapkärçilik

Jogapkärçilige söz berdik, siz ony duýup bilersiňiz.