We help the world growing since 1983

3M ™ Öz-özüni birleşdirýän elektrik lentasy J20

Gysga düşündiriş:

öz-özüni eredýän elektrik izolýasiýa lentasynyň bir görnüşi, oňat görnüşi, izolýasiýasy we işlemegi aňsat, daşky gurşawy goramak we saglyk, köp maksatly elektrik lentasydyr.Bu programmalaryň giň toplumy bar, 1kv kabeliň esasy izolýasiýa goragy ýa-da 10kv we aşaky kabel izolýasiýa goragy hökmünde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, çyglylyga garşy ajaýyp möhürlemek we möhürlemek onuň esasy aýratynlyklarydyr.Iň oňat suw geçirmeýän we izolýasiýa öndürijiligini üpjün etmek üçin bu önümi daşarda 3M Mastik lentany goramak üçin ulanmak maslahat berilýär.Maksimum gidroizolýasiýa we enjamlary ýa-da kabelleri goramak üçin 3M Mastik lenta 2166 bilen ulanyň.Öz-özüne ýelmeýän görnüş, ulanmagy aňsatlaşdyrýar we galyndylara sebäp bolup bilmeýär.Ora-da daşarky gatlak bilen örtülen 3M Stoch super 33+ bilen birinji gatda J20 ulanyp, başga bir kombinasiýa ulanyň.Bu kombinasiýa iň ekstremal gurşawyň işine laýyk bolup biler.Goýberilýän kagyz, ulanyş prosesinde has amatly bolmagy üçin häsiýetleri çişirmek aňsat.Önümiň hili we gorag derejesi şeýle ýokary bolsa, ýönekeýligiň we peýdalylygyň aýratynlyklary 3M önümiň öz-özüni birleşdirýän elektrik lentasy J20-iň iň uly artykmaçlyklaryndan biridir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ulanmak üçin görkezmeler

J20-2 (6)

3M öz-özüni birleşdirýän Elektrik lentasy J20 ulanylanda üznüksiz ýarym gabat gelýän gaplama ýerliklidir.Has gowy model we izolýasiýa täsirini üpjün etmek üçin asyl 3/4 giňligini uzadanyňyzdan soň.Ulanylanda naprýatageeniýe derejesine üns beriň: 10KV we ondan aşakda kabel izolýasiýasyny goramak üçin, 1KV we aşakdaky izolýasiýa esasy dikeldiş üçin ulanylyp bilner.

Önüm aýratynlyklary

Gabygy aňsat, işlemegi aňsat bolan kagyzy goýberiň.

Suw geçirmeýän gowy öndürijilik;,

Daşky gurşaw saglygy, ROHS şahadatnamasy arkaly.

Naprýa classeniýe synpy: 16kv / mm

Dartyş güýji (ASTM D4325): 250Psi

Arakesmede uzalma (ASTM D4325): 6

Suwuň siňdiriş derejesi (ASTM D570): 0,008

Temperatura derejesi: 80 ℃

Önümiň parametrleri

Mehaniki emläk Adaty baha
Ulanylýar
temperatura
0 ° ℃ -80 ℃
Reňk Gara
Iň ýokary dartyş
gatnaşygy
250%
Güýç döwmek 151bs / in
Tabaklara ýelmeşmek 28oz./in
.Alňyşlyk
zolak bazasy
28oz./in
Spesifikasiýa 19mm (W) * 20m (L) * 0.177mm (D)
Elektrik
öndürijiligi
Adaty baha
Naprýatageeniýe synpy 600V ýa-da ondanam pes
Dielektrik güýji > 39.37kV / mm (1000V / mil)
izulýasiýa
garşylyk
> 10 ^ 12Ω

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler