We help the world growing since 1983

Scotch® Fireangyn saklaýjy elektrik arkasy subut ediji lenta 77

Gysga düşündiriş:

“Scotch® Fire-Retardant Electric Arc Proofing Lenta 77” seriýasy, elektrik kabelleriniň köp görnüşini ýalňyş ýaýdan we ýakyn kabel näsazlyklaryndan goramak üçin niýetlenendir.Bu elastomer lentalar, ýokary temperatura sezewar bolanda galyň, izolýasiýa güýçlendirilen gurluş döretmek üçin düzülendir.Izolýasiýa zarýadly gurluş, örtülen kabelleri we kabel esbaplaryny ýalňyş ýaýdan emele gelen ýylylykdan we kabel näsazlyklarynyň alawlaryndan takmynan 20 dýuýmdan goraýar, çäklendirilen enjamlar näsaz zynjyry kesip bilýänçä.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

WechatIMG440

“Scotch® Fire-Retardant Electric Arc Proofing Lenta 77” seriýasy elastomer we goldanylmaýandygy sebäpli, örän laýyk gelýär.Gurnaýjylar, kabelleri we tertipsiz şekilli kabel esbaplaryny aňsatlyk bilen we çalt örtüp bilerler.Bu ajaýyp laýyklyk, gaplanylanda has oňat önüm gözegçiligini üpjün edýär we has birmeňzeş gurşaw berýär.Şeýle hem, lentanyň inçe kesiş bölegi, arkany goramak bilen bir hatarda beýleki usullar bilen deňeşdirilende umumy agramy azaldar.Scotch® lentasy 77 ak reňk, ýakylan ýerleri aňsat kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Bir ýarym aýlawly gurnama, gurnamalaryň köpüsi üçin ýeterlik goragy üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, geçiriji ýükleriň azaldylmagyny talap etmezden, şertler bar bolsa goşmaça sargylar ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

· Çeýe goldanmaýan elastomer, kabeli barlamak üçin ulanmagy we aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.

· Gabat gelmek, iň az tagalla bilen diýen ýaly gyrmyzy örtügi we doly örtügi üpjün edýär.

· Goňşy gaplanan kabellere we kabel esbaplaryna ýalňyş ýaýdan goragy üpjün edýär.

· Öz-özüňi öçürmek;ýanmagy goldamaz.

· 30 mil galyňlykdaky inçe kesiş ýer tygşytlaýar we kabel ýylylygynyň ýaýramagyna mümkinçilik berýär.

· Kabeliň ömri üçin arkany barlamak häsiýetlerini dowam etdirer.Suw, duzly suw, kislotalar, lagym we ultramelewşe ýagtylyga çydamly.

· Aýyryp we gaýtadan ulanyp bolýar.

· Çalt amatly gurnamak üçin standart rulon ululyklary.

· Scotch® lentasynyň ak-çal reňki, ak oty aňsat kesgitlemäge mümkinçilik berýär

zeper ýetýän ýerleri.

WechatIMG441

Goýmalar

· Beýleki ýokary energiýa kabelleriniň ýakyn näsazlyklaryndan dörän ýalňyşlyga we ýangyna duçar bolup bilýän ýokary energiýa kuwwatly kabelleri (20 dýuýmdaky islendik kabel açyk hasaplanýar)

· Energyokary energiýa kuwwatly kabeller bar bolsa, arkany barlamak kabelini.

· Goşmaça elektrik izolýasiýasyny üpjün etmek, şeýlelik bilen geçirilýän ýaýlaryň mümkinçiliklerini azaltmak.

WechatIMG442

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler