We help the world growing since 1983

33 Arza we kazyýet işi

33 Arza we kazyýet işi

Oňa bil bagla!
Iň talap edilýän elektrik tehniki hyzmaty we abatlaýyş işleri üçin Scotch® Super 33 + TM Winil elektrik lentasyny saýlaň we şowsuzlyklar mümkin däl bolsa we enjamlar işlemeli.Yssy ýa-da sowuk temperaturada, ýokary çyglylykda bolsun ýa-da hapalar we agressiw maddalar bilen aragatnaşykda bolsaňyz, Scotch® Super 33 + TM Winil elektrik lentasyna ynanyp bilersiňiz.

Scotch® Super 33 + TM Winil elektrik lentasy:
• 600 V çenli elektrik birikmeleriniň başlangyç elektrik izolýasiýasy
• Gorag kabeli penjekleri we abatlaýyş işleri
• Howa izolýasiýasy
• Simleri we kabelleri oturtmak
Näme üçin hakykatdanam gowy zatlar:
• Howa şertlerinde ýokary derejede laýyk gelýän we gaty uzyn
• Fiziki aýratynlyklaryny ýitirmän -18 ° C-den 38 ° C çenli temperaturalarda ulanylýar
ENOZRELES
• 105 ° C çenli daşky gurşawda yzygiderli ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir
S
• Aşgazan, çyglylyk, aşgarlar we kislotalara ajaýyp garşylyk
E
• Elektrik geçirijileriniň poslamagyny saklaýar
• Alaw saklaýjy
• Içerde we daşarda ulanmak üçin UV çydamly

WechatIMG304
WechatIMG305 (1)
WechatIMG305

Müşderiden käbir hakyky hakykat

1. Mia
5 ýyldyz gözden geçiriň, Diňe maňa gerek zat, Işlemek gaty aňsat we işi bitirdi.21-nji aprelde gözden geçirildi.
Suratyň görkezişi ýaly we zerur bolşy ýaly işledi.
2. Isa Rebdir
4 ýyldyz gözden geçiriň nearamaz galyndylary goýmaň!08-nji dekabrda gözden geçirildi.
Köp ýelmeýän galyndy däl
3.AC
5 ýyldyz gözden geçiriň, Hakyky şertnama.04-nji ýanwarda gözden geçirildi.
Köp zat aýtjak däl.Adaty 1 dollarlyk dükanyňyzdaky arzan zatlardan has gowy işleýär.
4.Jaý
5 ýyldyz gözden geçiriň.2-den biri lentalara gidýär.07-nji iýunda gözden geçirildi.
Programma baglylykda şu we super 88 lentany ulanýaryn ... ýa-da şu wagt tapyp biljek zadym.

Has arzan lentalary ulandym, ýöne bu marka iň gowularyny ýapmak üçin tikilýär we beýleki markalara garanyňda zatlara az ýelmeýän gara galyndy galdyrýar.Simlerde, şol bir markalaryň rezin örtüginiň üstünde ulanýaryn we aşgazandan goramak üçin silikon lentasyna dakdym.

Sebäbine gowy ýapyşýar.Gum we ýag islendik lentany agyrdar, şonuň üçin ilki zatlary arassalaň.

Beýleki markalaryň döreden bulaşyklygy meniň iň uly aladam, bir gezek elektrik üpjünçiligi üçin eşik ýasap, ony bölüp aýyrýan dokanyň içine sokdum.Başga marka lentasyny ulandym, netijede diwarlarda, stollarda enjamlarym we ş.m. bulaşyklyk boldy, otag otaglarynda.

Bölünen dokma enjamyny iň soňky gezek ulananym, otagdaky koaksial kabel üçin boldy.Bu, meniň ulanan beýleki markalarymdan has gowy önüm.Bellikdäki haýwanlar bilen markalary goşmak bilen.

Häzir hemme ýerde elektrik üçin ulanýaryn.Bahasyndan 2 esse ýokary bolup biler, ýöne hakykatdanam şowlulyk gazandym, hatda ulanan ýerimde ulaglarda duralgalary açdym.

Her ýyl dakylýan enjam şnuryna AC uzaldyjy şnury howa geçirmeýär. (Enjamy her ýyl çalyşmaly bolýaryn) Kauçuk bilen silikonyň arasyndaky ilkinji örtügi üýtgedip bilerin, ýöne munuň üçin ynanýan ýeke-täk lentam amaly.UV-ni hem gaty gowy dolandyrýar.