We help the world growing since 1983

23 Arza we hakyky waka jogap

23 anketa we hakyky waka jogap

3M öz-özüni birleşdirýän lenta, 0,76mm galyňlygy, 1,4KN / m dartyş güýji - skotç 23 seriýasy - 23-nji skotç 9.15X19
Heatylylygy dolandyryp bilýän lenta gözleýärsiňizmi?3M-den öz-özüni birleşdirýän lentadan başga bir zat gözleme.Örän laýyk gelýän etilen propilen kauçuk, agyr elektrik işleriniň çalt işlemegi üçin + 130 ° C çenli aşa gyzgynlykdaky kabelleri bölmek we kesmek üçin ýörite döredildi.Bu önüm asyl ululygynyň 1000% -ine çenli uzalyp gidýär we çyglylyga çydamly we boş şertlerde kyn şertlerde sizi ýitirmez.

Aýratynlyklary we peýdalary
• Poliester örtügi öz-özüne ýapyşmagynyň öňüni alýar we gurnama bir şemal öwüsýär
• Galyň 0.76mm lenta elementlere sezewar bolanda ýarylmaz ýa-da ýarylmaz
• 5 ýyllyk ýaramlylyk möhleti, ýygy-ýygydan çalşylmazdan uzak möhletli netijeliligi üpjün edýär

Goýmalar
• Awtoulag pudagy
• Elektrik izolýasiýasy
• Aerokosmiki in engineeringenerçilik
• 69 kW çenli pes ýa-da ýokary woltly programmalar we bogunlar üçin Scotch® rezin bölüji lentany 23 ulanyň.
• 0,76 mm galyňlykda, ýokary laýyk gelýän, öz-özüni birleşdirýän EPR (Etilen Propilen Kauçuk) lentasy boş, çyglylyga garşy izolýasiýa üçin 100% -e çenli uzaldylyp bilner.
• Ajaýyp elektrik aýratynlyklary bilen wulkanizasiýa däl we tekjäni durnuklaşdyrýar.
Unörite poliester çyzgysy bar, açylanda ýapyşmaz, bu lenta elektrik birikmelerini çyglylygy möhürlemek üçin amatlydyr.

WechatIMG311 (1)
WechatIMG311
WechatIMG312

Sowal-jogap

1. Açyk kabeller bolan simleri bu lenta bilen ygtybarly edip bolarmy?
Hawa, elektrik lentasy şu maksat bilen işlenip düzülendir, ýöne açyk simler bilen iş salyşmak üçin hünärmenlerden maslahat almagy maslahat berer.

2. Bu lenta näçe izolýasiýa berýär?
Bu lenta 600V bilen 69kV aralygyndaky gaty dielektrik kabelleri ygtybarly izolýasiýa edýär we bu önümçilik elektrik amaly programmalarynyň köpüsi üçin amatly bolýar.

3. Scotch 23 rezin bölüji lenta näme üçin ulanylýar?
Goýmalarda 69 kV çenli ähli gaty dielektrik kabelleri bölmek üçin esasy izolýasiýa, çyglylygy möhürleýän elektrik birikdirijileri we ýokary woltly böleklere we duralgalara ýapyşmak girýär.

4. Bu rezin bölüji lenta suw geçirmeýärmi?
“Scotch 23” önümi, öz-özüni birleşdirýän kauçuk lenta bolup, elektrik goragy üçin suw geçirmeýän gaty massa ýylylyksyz çalt baglanýar.

Müşderiden käbir hakyky hakykat:
1.JAB
5 ýyldyz gözden geçiriň, Geň galdyryjy.11-nji iýunda Ispaniýada gözden geçirildi.
Men ozal beýle lentany ulanmadym, ýöne haýran galdyrdym.Ilkibaşda muny nädip etmelidigiňizi bilmeýärsiňiz, ýöne bir bölejik kesmek (näçe gerek bolsa, şonça-da köp) plastmassa goraýjyny aýyrmak, ýelmeşmeýän we iki esse uly uzatmak ýaly ýönekeý zat. ýerleşdirildi.Gurlandan soň, dogry gurlan bolsa, gaty gowy görünýänligi üçin, kesiji ulanmakdan başga zady aýyrmak mümkin däl.Elektrik birikmelerini izolýasiýa etmek üçin gaty gowy önüm.Satyn almagyňyzy maslahat berýärin.
2.Miguel
5 ýyldyz gözden geçiriň, desga.26-njy iýunda Ispaniýada gözden geçirildi
Görnüşinden has aňsat.
3.Kunde
5 ýyldyz gözden geçiriň, Hemmesi gowy.17-nji fewralda Germaniýada gözden geçirildi
Hemme zat ajaýyp we hemişe bagtly.
Hasabat beriň.
4.Arthur
4.5 ýyldyz gözden geçiriň, ulanmak üçin erbet däl.Angliýada 08-nji maýda gözden geçirildi
Ajaýyp tejribe, önüm gowy, ýöne eltip bermek gaty uzyn.Diňe ulanmak üçin, edil beýany ýaly ýerine ýetirişiň gowydygyny aýdyp bilerin.Harydyň asyldygyny görmek üçin QR koduny barlap bilerin, bu meniň üçin hakykatdanam gowy.