We help the world growing since 1983

130 Arza we hakyky waka jogap

130 Arza we hakyky waka jogap

• 69 kW-dan gaty dielektrik izolýasiýa kabelleriniň ähli görnüşlerini bölmek üçin başlangyç izolýasiýa
• 35 kW çenli gaty dielektrik izolýasiýa kabelleriniň ähli görnüşlerinde stres konuslaryny gurmak üçin ilkinji izolýasiýa
• volokary woltly böleklere we duralgalara penjek (ikinji derejeli izolýasiýa)
• Çyglylygy möhürleýän elektrik birikmeleri
• Awtobus zolagynyň izolýasiýasy
• -okary woltly kabelleri ahyrky möhürlemek
• Motor hereket edýär
• Kurtka abatlamak

WechatIMG315 (1)
WechatIMG315
WechatIMG316

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Scotch® Linersiz rezin bölüji lenta 130C
1-den 1
Sorag: Maglumat sahypasynda görkezilen temperaturadan haýsy temperaturada
Scotch® Linersiz rezin bölüji lenta 130C şowsuzmy?
Jogap: Synag lentasynda görkezilenlerden ýokary temperaturalarda lentalary barlamaýarys
rds, bu soraga jogap berjek maglumatlarymyz ýok.
Sorag: Scotch Linerless rezin bölüji lenta 130C ýag çydamlymy?
Jogap: .ok
Sorag: Scotch Linerless rezin bölüji lentanyň 130C edip bilmejek sebäbi barmy?
taýagyň aşagy bilen oturdylmalymy?Scotch Linerless-i gurmagyň nähili netijeleri bar
Kauçuk bölüji lenta 130C?
Jogap: heselim, gaty massa birikmeginiň öňüni almak üçin lentada
rulon.Heselimleýji tarapy bilen ulanylanda, lentany bolşy ýaly uzatmak prosesi
lentanyň özüne dogry baglanmagy üçin ýelim döwülýär.Ulanylýar
ýelmeýän tarapy aşak, özi bilen dogry baglanyşyp bilmez.
Sorag: Scotch Linersiz rezin bölüji lenta 130C ýalyn öçüriji?
Jogap: .ok
Sorag: “Scotch Linerless rezin bölüji lenta 130C” näme üçin ýangyn saklaýjy däl
gaplamada IEEE 27-1974-de kesgitlenişi ýaly görkezilýärmi?
Jogap: Bu köne standart, indi ulanylmaly däl.Ol aýrylýar
gaplamakdan.
Sorag: Linçsiz rezin bölüji lenta 130C UV-e garşy durarmy?
Ekspozisiýa?
Jogap: EPDM rezin lentalaryň haýsydyr biriniň üstüni ýapmagy maslahat berýäris
winil lentasy bilen UV garşylygy we mehaniki gorag bermek üçin.Kauçuk
lentalar UV-e sezewar bolanda wagtyň geçmegi bilen dargaýar.
Sorag: Scotch Linerless rezin bölüji lenta 130C aslynda haçan boldy
boşadyldy?
Jogap: 1978

Müşderiden käbir hakyky hakykat:

1.Jawid Ahundow
Sorbothanyň daýysy, 4 ýyldyz gözden geçiriň.ABŞ-da 05-nji iýunda gözden geçirildi
Önüm hiç hili fiziki zeper ýa-da kosmetiki kemçiliksiz geldi.
Mehaniki klawiaturany üýtgetmek üçin şular ýaly lentany ulanmak isledim.Maska lentasy ýaly gowy işleýär, ýöne ses gol bölüminde has gowy netijeleri berýär (pes ýygylykly / sessiz ses bilen bolsaňyz).Iň köp ulanyp bolýan rozetkalar bilen deň derejede galyňlygy sebäpli, aşaky gapdalda galyň köpük bilen ulansaňyz, gaty basyş döredip biler.
Bu lentanyň ýelmeýän tarapy ýelmeşýär we tutawaç maska ​​lentasy bilen gaty meňzeýär.Köpükden / beýleki materialdan aňsatlyk bilen çekip bilersiňiz, ýöne käwagt muny etmek kyn bolup biler.
Käbir görnüşleri ýa-da deşikleri kesmek isleseňiz, işlemek biraz kyn bolup biler.Aýdymçynyň pyçagy hatda dyrmaşmaýar, şonuň üçin gowy işleýän ýekeje zat ýiti gaýçy.
Rezin komponentleri bar bolsa-da, gaty berk bolsa-da, rezin ysy ýok.

2.Big Giant Head
5 ýyldyz gözden geçiriň, Gymmat lenta we wortj ... 01-nji sentýabrda ABŞ-da gözden geçirildi
Gowy gafer lentasy, 33+ elektrik lentasy we VHB lentasy ýaly, çyzyksyz rezin uzalýan lenta ýaly, bu gaty gymmat.Şeýle-de bolsa, biz onsuz ýaşap bilmeris ....

3. Ikinji şemal
5 ýyldyz gözden geçiriň.Ajaýyp işleýär.ABŞ-da 10-njy aprelde gözden geçirildi
Muny elektrik bölüji lenta hökmünde däl-de, öz-özüni birleşdirýän silikon kauçuk lentanyň ornuny ulanýaryn.Pes basyşly turbalarda syzmak we bogunlary ýapmak üçin örän çeýe, howa çydamly we suw geçirmeýän bolmaly.Gutujykdaky görkezmeleriň tersine, ýelmeýän tarapyny ulanýaryn.Bu maksat bilen gowy işleýär.

4.Damiano Pollastrini
5 ýyldyz gözden geçiriň.Örän peýdaly lenta.18-nji sentýabrda Italiýada gözden geçirildi.
Örän peýdaly lenta, esasanam öz-özüni birleşdirýänligi üçin.Elektrik kabellerini çyglylygyň köp ýerinde kebşirlemek üçin ulandym.
Hasabat beriň